top of page

Spørsmål vedr. sakkyndiges habilitet

Mange opplever at det er altfore nære bindinger mellom den sakkyndige og barnevernet og at sakkyndigrapportene derfor mer fremstår som bestillingsverk enn nøytrale fagutredninger. Tillitten til prosessen og de sakkyndiges uavhengighet blir således helt ødelagt. Siden flere har stilt meg spørsmål knyttet til reglene om de sakkyndiges habilitet har jeg her søkt å gi noen innledende rettslige avklaringer i forhold til dette temaet. Det gis her følgelig ingen uttømmende behandling av habilitetsreglene, men forhåpentlig kan det gi enkelte avklaringer om temaet. Jeg ser her kun på de relative inhabilitetsreglene og ikke på det som kalles de absolutte inhabilitetsgrunnene. I domstolloven § 108 har vi reglene om de såkalte relative habilitetsgrunner. Dette gjelder alle former for tilknytning som etter en konkret vurdering kan gjøre den sakkyndige inhabil i den enkelte sak. Vurderingstemaet er etter lovens ord om det foreligger «andre særegne omstendigheter» enn de som er nevnt i de såkalte absolutte habilitetsreglene, og som «som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet». Problemstillingen blir da om tilknytningen mellom den sakkyndige og den aktuelle barneverntjenesten er så tett at det er egnet til å svekke tilliten til at den sakkyndige vil være upartisk. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering i det enkelte tilfelle og kan det følgelig ikke gis noen endelig generell avklaring. Det må f.eks. ses på antallet oppdrag den aktuelle sakkyndige eventuelt har hatt for kommunen, om det er en løpende forbindelse til den sakyndige og evt. perioden siden siste oppdrag. Jeg mener det også kan være inhabiliserende dersom en psykolog som er medlem av Fylkesnemnda i et distrikt samtidig er sakkyndig for barneverntjenestene i samme område. Det kan også medføre inhabilitet dersom den sakkyndige har eller har hatt oppdrag for samme saksbehandler som nå måtte være saksbehandler eller partsrepresentant i den aktuelle saken. Relativt få sakkyndige kombinert med et dessverre økende antall saker innebærer en potensiell trussel mot habilitetsregimet og skaper utfordringer ifht habilitetsreglene. Jeg tør understreke at det er svært viktig at partene aktivt ettergår den sakkyndiges habilitet i barnevernssaker. Konsekvensene av habilitet hos den sakkyndige kan blant annet bli opphevelse av vedtak eller dom. Håper svaret har gitt noen avklaringer og si gjerne ifra om det er andre rettslige temaer som ønskes belyst!

Preben Kløvfjell advokat / partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page