top of page

Barnevernets oppfølgingsplikt


​VIKTIG I TILBAKEFØRINGSSAKER- BARNEVERNETS OPPFØLGINGSPLIKT Det vises til Barnevernloven 4-16 og Sivilombudsmannens sak 2008/1018 Et viktig rettslig aspekt i saker om tilbakeføring er barnevernets oppfølgingsplikt etter avgjørelse om omsorgsovertakelse. Kommunen har etter barnevernloven § 4-16 plikt til å kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølgning. Lovbestemmelsen innebærer at barneverntjenesten har et selvstendig ansvar for å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan komme i en slik posisjon at de igjen kan makte omsorgen for barnet, jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-92) s. 47 og Innst. O. nr. 80 (1991-92) s. 25. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgningen formidle kontakt med de øvrige hjelpeinstanser. Barne- og likestillingsdepartementet har i rundskriv Q-1036 22. april 2002 uttalt følgende om denne lovbestemmelsen: «Dette oppfølgningsansvaret gjelder uavhengig av om foreldrene har satt frem krav om tilbakeføring av barnet eller ikke. Når det gjelder oppfølgningsansvar i forhold til foreldrene er det viktig at barneverntjenesten bistår dem som ønsker hjelp/oppfølgning etter en omsorgsovertakelse. Det fremgår av forarbeidene til § 4-16 at barneverntjenesten har et slikt ansvar, både generelt og ut fra det formål å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan ha omsorgen for barnet.» Viktig er også at barnerverntjestens oppfølgingsplikt foreligger FØR det foreligger rettskraftig dom i omsorgsovertakelsessak. Det er viktig at advokaten fra første stund i forberedelsen av en tilbakeføringssak er aktiv ifht barnevernets oppfølgingsplikt og dersom det foreligger brudd mot oppfølgingsplikten må dette frem. Preben Kløvfjell advokat / partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page