top of page

Grunnlovsreformen og inngrep mot familielivet

Ved grunnlovsreformen i mai 2014 ble det inntatt en bestemmelse om retten til respekt for privatliv og familieliv (Grunnloven § 104).

Bestemmelsen bygger blant annet på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8, og relevant praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) er således av betydning.

I forbindelse med tolkningen av "privatliv" har EMD særlig fremhevet menneskets fysiske og psykiske integritet, samt personlig autonomi.

Ved tolkningen av hva "familieliv" innebærer er særlig det naturlige båndet mellom barn og foreldre trukket frem.

Vi ønsker at lignende innhold skal innfortolkes i Grunnloven § 104, og at retten til respekt for privatliv og familieliv skal gi et effektivt vern mot uberettigede offentlige inngrep i hjemmet.

Dette anføres å være særlig relevant i barnevernssaker, som i noen tilfeller truer kjernen av EMK art. 8 og Grl. § 104.

Grunnlovsreformen har dermed den påvirkning at forbindelsen mellom barn og biologiske foreldre, familiers selvbestemmelsesrett, og menneskets fysiske og psykiske integritet kan anføres å nyte grunnlovsvern.

Så gjenstår det å se hvilken gjennomslagskraft slike anførsler får i praksis!

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page