top of page

Løsning ved motstrid mellom EMK og Barnekonvensjonen

Begge konvensjonene er inkorporert som norsk lov etter menneskerettighetsloven § 2, så de har sånn sett like høy rang.

Det finnes ingen formell forrangsbestemmelse mellom konvensjonene og tolkningsprinsippene (lex specialis etc.) kommer ikke til anvendelse konvensjoner imellom. Det vil da bli den rettigheten som best beskytter individet som skal gå foran.

Departementet sendte NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter på høring 30 juli 1993. Det ble der uttalt: «Motstriden kan her tenkes på tre områder: 1) Mellom grunnlovens rettigheter og de inkorporerte konvensjonene, 2) mellom norsk lov og de inkorporerte konvensjonene og 3) mellom de forskjellige konvensjonene som inkorporeres. I disse tilfellene anviser utvalget løsning ved at den rettigheten som best beskytter individet skal gå foran (s. 87, 162 og 167). Dette er en svært enkel løsning på et svært vanskelig felt, og i mange tilfeller en intetsigende løsning.»

Preben Kløvfjell

Advokat/Partner

EndFragment

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page