Mange problemstillinger å ta tak i


Vi må tørre å utfordre dagens barnevernsystem og systemet må i langt større grad være lydhør og ydmyk for kritikk. Systemet må i langt større grad forstå og lytte til de som opplever å bli rammet på det aller mest sårbare, barn og foreldrerollen !

Problemstillingene er mange og kompliserte - systemet må sågar tåle sterk og følelsesladd kritikk, av barn, foreldre og fagpersoner som opplever at det begås urett og at de ikke blir hørt.

Noen eksempler:

- Når søsken skilles, hvordan er myndighetens vilje til å legge til rette for søskenkontakt?

- Hva med barnas øvrige familie så som onkler, tanter, besteforeldre, fettere, kusiner - sørger myndighetene for å legge til rette for kontakt etter inngrep?

- Hva gjøres og hvor helhjertet er myndighetenes innsats for å utbedre påståtte mangler ved omsorgssituasjonen i hjemmet før det gjøres inngrep?

-Hva med dobbeltroller i barnevernet?

-Hva med de sakkyndiges habilitet?

- Arbeider myndighetene aktivt for å hjelpe foreldrene til å få barna tilbake etter plassering?

- Manglende foreldreferdigheter - hva er det og hvor mye skal til for at man mister sine barn?

- Hvordan går det senere i livet med de barna som mister sine foreldre?

- Hva med barnets språk og kulturbakgrunn. Hvordan er det med myndighetens vilje til å følge opp dette etter et inngrep, herunder plassering?

- Hvordan påvirkes barna av traumet ved å bryte bånd med sine foreldre på kort og lang sikt og hvordan påvirkes barna av savn etter sine foreldre?

- Hvordan utvelges fosterforeldre og har barna det alltid bedre der?

- Konsulterer barnevernet myndighetene i barnets opprinnelsesland. Og hvordan stiller andre land seg til plassering av egne borgere?

- Hvilke parametre bruker myndighetene for iverksetting av inngripende tiltak, psykologiske, kulturelle og hvor presis er denne vitenskapen?

- Hvordan er det med kompetansen i barnevernet, særlig utdanning, erfaring m.v.?

- Hvor grundige, objektive og etterrettelige er myndighetene i sin faktainnhenting og påfølgende analyse?

- Foreldre som opplever det største traumet - å miste sitt barn - hva slags hjelp og oppfølging får de?

- Hvordan ivaretas menneskerettighetene i forvaltningen og domstolene

?

Kritikk er helt avgjørende for forbedring og utvikling - dersom systemet ikke evner å ta til seg kritikk vil det heller aldri skje noen reell utvikling og forbedring systemet

Preben Kløvfjell Advokat

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg