top of page

Mange problemstillinger å ta tak i


Vi må tørre å utfordre dagens barnevernsystem og systemet må i langt større grad være lydhør og ydmyk for kritikk. Systemet må i langt større grad forstå og lytte til de som opplever å bli rammet på det aller mest sårbare, barn og foreldrerollen !

Problemstillingene er mange og kompliserte - systemet må sågar tåle sterk og følelsesladd kritikk, av barn, foreldre og fagpersoner som opplever at det begås urett og at de ikke blir hørt.

Noen eksempler:

- Når søsken skilles, hvordan er myndighetens vilje til å legge til rette for søskenkontakt?

- Hva med barnas øvrige familie så som onkler, tanter, besteforeldre, fettere, kusiner - sørger myndighetene for å legge til rette for kontakt etter inngrep?

- Hva gjøres og hvor helhjertet er myndighetenes innsats for å utbedre påståtte mangler ved omsorgssituasjonen i hjemmet før det gjøres inngrep?

-Hva med dobbeltroller i barnevernet?

-Hva med de sakkyndiges habilitet?

- Arbeider myndighetene aktivt for å hjelpe foreldrene til å få barna tilbake etter plassering?

- Manglende foreldreferdigheter - hva er det og hvor mye skal til for at man mister sine barn?

- Hvordan går det senere i livet med de barna som mister sine foreldre?

- Hva med barnets språk og kulturbakgrunn. Hvordan er det med myndighetens vilje til å følge opp dette etter et inngrep, herunder plassering?

- Hvordan påvirkes barna av traumet ved å bryte bånd med sine foreldre på kort og lang sikt og hvordan påvirkes barna av savn etter sine foreldre?

- Hvordan utvelges fosterforeldre og har barna det alltid bedre der?

- Konsulterer barnevernet myndighetene i barnets opprinnelsesland. Og hvordan stiller andre land seg til plassering av egne borgere?

- Hvilke parametre bruker myndighetene for iverksetting av inngripende tiltak, psykologiske, kulturelle og hvor presis er denne vitenskapen?

- Hvordan er det med kompetansen i barnevernet, særlig utdanning, erfaring m.v.?

- Hvor grundige, objektive og etterrettelige er myndighetene i sin faktainnhenting og påfølgende analyse?

- Foreldre som opplever det største traumet - å miste sitt barn - hva slags hjelp og oppfølging får de?

- Hvordan ivaretas menneskerettighetene i forvaltningen og domstolene

?

Kritikk er helt avgjørende for forbedring og utvikling - dersom systemet ikke evner å ta til seg kritikk vil det heller aldri skje noen reell utvikling og forbedring systemet

Preben Kløvfjell Advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page