top of page

De viktige samværene


Jeg har tidligere skrevet om samvær og samværsrapporter som bevis. Temaet er imidlertid så viktig at jeg har valgt å ta en runde til om dette og komme med ytterligere noen poeng.

Mange foreldre med plasserte barn har i perioder samvær under tilsyn. Disse samværene er noe av de viktigste bevisene som blir ført i saker om plassering eller tilbakeføring. Samværene kan si noe om både foreldrene og barna og om samspillet mellom dem og gi de som skal avgjøre saken et innblikk i hvordan forholdet mellom foreldre og barn er.

imidlertid er det mange faktorer som kan ødelegge for et godt samvær. Samværslokalene kan være lite egnet for gjennomføring av samvær, det kan være lite eller ingen leker, eller utstyr, kanskje er det behov for tolk og denne har ikke kommet osv. Disse faktorene kan virke sterkt inn på et samvær hvor foreldre og barn ikke har sett hverandre på en stund. Situasjonen er kanskje allerede stressende og pulsen er høy hos både foreldre og barn. Ta opp eventuelle ødeleggende faktorer med barnevernet på forhånd, før barna kommer og samværet starter.

Be også om veiledning før og etter samværet. Det kan være svært viktig å ta en prat om hvordan forrige samvær fungerte. Kanskje har tilsynsfører eller barnevernet sett noe de mener er negativt, da er det vesentlig å få informasjon om dette slik at det kan rettes opp i. Alt som kan oppfattes som noe negativt vil komme frem i samværsrapportene og kan bli lagt vekt på i retten eller nemnda.

Eksterne tilsynsførere er etter min mening ofte en fordel. De har ofte ikke den samme tilknytning til saken og ser samværet med mer objektive øyne. Ikke sjelden har samvær blitt beskrevet svært forskjellig av barnevernstjenesten og eksterne tilsynsførere.

Et godt eksempel på dette hadde jeg i juni i en sak for tingretten som endte med seier for mor. Barnevernstjenesten beskrev en rekke samvær som tildels svært dårlige, men etter et bytte av samværssted og bytte til ekstern tilsynsfører ble samværene plutselig mye bedre. Tingretten la vekt på dette og anså beskrivelsene fra den eksterne tilsynsføreren som mer objektive. Kommunen anket dommen og har i perioden frem mot ankeforhandling i september forsøkt å bytte ut den tilsynsføreren som uttalte seg positivt om mor med en annen.

Kort oppsummert er samvær svært viktig. Videre er det viktig å stille spørsmål, være aktiv og ha en dialog med de som er tilstede under samværene. Be om veiledning og rydd unna eventuelle forhold som blir påpekt som negative slik at du ikke blir offer for "følgefeil".

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page