top of page

Ny seier i barnevernssak spenner bein på barnevernstjenestens vurdering av hjelpetiltak


En av våre advokater representerte nylig en far i tingretten der barnevernets vedtak om omsorgsovertakelse av hans to barn ble opphevet.

Kommunen anførte at hjelpetiltak ikke ville avhjelpe omsorgssituasjonen i tilstrekkelig grad og fikk medhold i dette av fylkesnemnda. Dette var imidlertid ikke tingretten enig i.

Barnevernet hadde før sak om omsorgsovertakelse iverksatt tiltak i form av at både mor og far i en periode bodde på et familiesenter. Dette omtales ofte av barnevernet som det tyngste tiltaket de kan sette inn. Dersom et slikt opphold ikke fungerer vil derfor barnevernet ofte anføre at hjelpetiltak er utprøvd i tilstrekkelig grad, og at det er nytteløst å forsøke videre hjelpetiltak. Slike argumenter ble fremholdt også i vår sak.

Dommen viser imidlertid at tiltakets omfang ikke er avgjørende i seg selv dersom tiltaket ikke er egnet. I den aktuelle saken var det betydelige utfordringer med å skaffe egnet tolk under oppholdet på familiesenteret. Disse utfordringene preget oppholdet i stor grad. I tillegg var mor i en svært vanskelig livssituasjon i perioden oppholdet varte. Hun opplevde dødsfall i nær familie, og mistet jobben grunnet oppholdet på familiesenteret. Disse forholdene ble det ikke tatt hensyn til i vurderingen av hvordan tiltaket hadde fungert. Far måtte på sin side arbeide nattevakter mens tiltaket pågikk, og ble for sent inkludert av barnevernet som en fullverdig del av tiltaket.

Etter vår vurdering var heller ikke tiltaket tilstrekkelig tilpasset kulturelt betingede forskjeller. Tingretten kunne ikke utelukke at noen av bekymringene knyttet til den emosjonelle omsorgen skyldes slike kulturelle forskjeller, og konkluderte med at omsorgssituasjonen ville være god nok med hjelpetiltak.

Dommen viser at det er vesentlig å etterprøve barnevernets vurderinger av hvorvidt et hjelpetiltak er "vellykket" eller ikke. Det er ikke slik at alle tiltak vil fungere for alle og har man dårlige erfaringer fra et hjelpetiltak skal ikke dette ekskludere andre.

Det er tiltakets egnethet som må være avgjørende, ikke omfanget.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page