top of page

Systemsvikt og erstatning


I etterkant av de mange domfellelsene fra EMD har mange satt søkelyset på den såkalte reparasjonsplikten. EMD sakene har nå blitt kategorisert som «repetive cases». Dette innebærer systemsvikt og ikke bare at noen få enkelte personer er utsatt for enkeltstående menneskerettsbrudd.


I fjorårets Samnangergransking ble det understreket at kommunene har ett selvstendig ansvar. I fjor høst ble Senterpartiets forslag om nasjonal gransking nedstemt, men Arbeiderpartiets forslag om å nedsette en komite ble vedtatt enstemmig. Verken rapporter, revisjonsrapporter eller tilsynsrapporter fra Helsetilsynet gir direkte reparasjon i enkelt saker, selv om det blir konkludert med avvik. Regjeringen har samtidig gitt ett forslag om reparasjon til ministerkomiteen som fører tilsyn med etterlevelsen av dommer fra EMD. På tampen av 2020 avsa Sogn & Fjordane tingrett en dom hvor retten tok stilling til om en kommune var erstatningsansvarlig ovenfor saksøkerne for et påstått urettmessig/uhjemlet akuttvedtak og uterettmessig plassering i beredskapshjem. I korte trekk kom tingretten til at barnevernet ikke hadde fulgt minste inngreps prinsipp i sine vurderinger og at de bevist la frem bekymringene fra bekymringsmeldingen mot bedre viten ved prøvingen av akuttvedtaket. De erstatningsrettslige vilkårene var oppfylt. Erstatningsutmålingen er ennå ikke vurdert.

Svært mange er rammet av systemsvikt på forskjellig vis. En ser av den politiske behandlingen at tiden går uten at noe skjer for de som er rammet. Mange mister tålmodigheten av å vente på at familier skal få den rettferdigheten de fortjener etter den urett de er blitt utsatt for. Vårt team med barnevernsadvokater ønsker å bidra med gratis vurdering av erstatningskrav i disse sakene. Ta kontakt på pk@klovfjell.no for en uforpliktende vurdering.


Preben Kløvfjell Anita Skippervik

advokat jurist

Comments


Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page