top of page

Advokatbistand

 

 

Dersom du er forelder, eller barn over 15 år, har du rett til fri advokat i en rekke barnevernssaker. Dersom barnevernet har fattet vedtak som nevnt i lov om barneverntjenester § 4-6 annet og tredje ledd, § 4-9 første og annet ledd og § 4-25 annet ledd annet punktum vil ikke tilgangen til advokathjelp være behovsprøvd. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatbistand, uavhengig av inntekten til foreldrene.

 

Advokatkontoret du henvender deg til bør ha god kompetanse når det gjelder barnevernssaker, og være egnet til å imøtekomme forelderen eller barnet på en god måte.

 

Advokaten blir partens nærmeste støttespiller gjennom saken, og det er viktig å velge en advokat som parten føler den vi ha en god relasjon med.

Advokaten/advokatkontoret vil kunne hjelpe deg med å fylle ut søknad om fri rettshjelp.

bottom of page