top of page

Hvilke tiltak kan barnevernet iverksette?

Avlastningstiltak

 

Avlastningstiltak: for eksempel støttekontakt (mye brukt), barnevaktordning, weekend-hjem osv.

Utdanning/arbeid

 

Utdanning/arbeid: Barnevernet skal gi veiledning om valg av videre utdanning, formidle kontakt med utdanningsinstitusjoner eller eks NAV

Hjemkonsulent

 

Hjemkonsulent: en kommunalt ansatt som kommer hjem og forsøker å «lære» foreldrene å takle dagliglivet(eks. balansere husarbeid, lek med barn osv).

Alternativt kan det opprettes foreldregrupper, og gis råd/veiledning til foreldre og foresatte


 

Bortebo

 

La barnet bo ett annet sted: Både der barnet flytter eks. på hybel (!§ 4-4 annet ledd), og der det er tale om å flytte barnet til annen familie/omsorgsperson (§ 4-4 femte ledd. I sistnevnte tilfelle må den med omsorg skal samtykke, selv om foreldreansvar er delt.
 

Barnehage

 

Barnehage: hjelp til å finne og organisere med barnehageplass. Foreldrene vil få avlastning, og barnet vil ta del i samvær med andre barn. Dette kan pålegges uten samtykke. Om barnevernet skal betale må avgjøres etter § 4-4 tredje ledd

Økonomisk stønad

Økonomisk støtte: Kan gis som hjelpetiltak til barnet (eks til leirskole, ferie, skolefritidsordning, el.). Støtte fra barnevernet kan ikke gå til dekke strøm, husleie osv. Støtte fra barnevernet skal ikke være en erstatning for manglende sosialhjelp fra NAV.

Foreldrestøttende tiltak

 

MST/PST, kan også betegnes som foreldrestøttende tiltak. Barneverntjenesten kan treffe slike tiltak i tilfeller hvor barnet har vist alvorlige atferdsvansker, som beskrevet i barnevernloven § 4-24 første ledd. Disse tiltakene kan gjennomføres uten foreldrenes eller barnets tillatelse. Foreldrestøttende tiltak kan ikke opprettholdes ut over seks måneder etter at det har blitt vedtatt av fylkesnemnda.

Nærmere om PMT

 

PMT («parent management training») er en type rådgivning til foreldre med barn (3-12 år) som har atferdsproblemer. Foreldre lærer å samhandle med barnet. Alle kommuner har PMT-terapauter.

Nærmere om MST

MST er en multisystemisk behandling eller terapi for foreldre med barn(12-18 år) som har eller kan få atferdsvansker. Dette kan vare opptil 6 måneder. Dette er et intensivt og krevende tiltak, men er ofte alternativet til institusjonsplassering. Foreldrene samarbeider da med et MST-team som er tilgjengelig døgnet rundt. Det finnes MST-team i alle fylker. Dette er et statlig tilbud; men barnevern må treffe – vedtak om det etter §4-4.

Særlig om opphold på institusjon, fosterhjem i samarbeid med foreldre

 

Å nekte samvær kan ikke være hjelpetiltak. Det er den forelderen med omsorg som selv må ordne opp i «skadelig» samvær, evnet reise sak mot den andre forelderen etter barneloven. Dersom omsorgsforelderen ikke foretar seg noe i slike situasjoner kan det imidlertid berettige omsorgsovertakelse.

Det er i utgangspunktet foreldrene som har ansvaret for å sørge for at barnet får nødvendige helsemessige undersøkelser og behandling under foreldreansvaret. I enkelte tilfeller kan det vise seg at barn ikke får dette, på grunn av at foreldrene har stor skepsis til helsevesenet eller nekter behandling av visse religiøse overbevisninger. Fylkesnemnda kan i slike situasjoner vedta at barnet med bistand fra barneverntjenesten skal få gjennomført undersøkelse eller behandling etter § 4-10. Dette anvendes dersom det grunn til å tro at barnets helse er i fare.

 

Utdanning/arbeid: Barnevernet skal gi veiledning om valg av videre utdanning, formidle kontakt med utdanningsinstitusjoner eller eks NAV

Tilsynsordningen

Det kan treffes vedtak om at en tilsynsfører holder kontakt med hjemmet, følger utvikling m.m. De som er tilsynsførere bør være særlig godt skikket til dette, og ha personlige egenskaper som gjør de særlig rustet til oppgaven. En tilsynsfører må være «nødvendig» og «vilkårene i § 4-12 må være til stede». Dette fordi å sette inn en tilsynsfører i hjemmet regnes som ett inngripende pålegg. Pålegg om tilsynsfører innebærer ikke at foreldrene må samarbeide.

bottom of page