top of page

Når har barnevernet plikt til å gripe inn?

I flere situasjoner har barnevernstjenesten en plikt til å gripe inn og iverksette tiltak ovenfor barnet og familien:

  • Når et barn blir/har blitt mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep i hjemmet

  • Når et barn har utviklet alvorlige atferdsproblemer eks: vedvarende eller gjentatt eller alvorlig kriminalitet

  • Når et barn på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for hjelpetiltak

  • Når det er alvorlige mangler i den daglige omsorgen for barnet, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger etter sin alder og utvikling

  • Når et barn opplever at foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet, og det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd

  • Når et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.

  • Når et barn har utviklet vedvarende misbruk av rusmidler, eller at deres foreldre er ute av stand til å ivareta den daglige omsorgen for barnet pga at en eller begge foreldrene har utviklet vedvarende misbruk av rusmidler

bottom of page