top of page

Det biologiske prinsipp

 

 

Prinsippet innebærer at det er en presumsjon for at det er i barnets interesse å vokse opp hos sine foreldre, selv om forholdene i hjemmet ikke nødvendigvis er optimale. Prinsippet går også ut på at foreldrene (selv om omsorgen må fratas dem) bør ha kontakt med barnet og foreldreansvaret for det.

Det biologiske prinsipp går ut på at man skal ivareta og respektere det båndet som skapes mellom foreldre og deres barn. Videre tilsier prinsippet at det er en egenverdi for barnet å vokse opp sammen med sine foreldre på grunn av den identitet som den biologiske tilknytningen de imellom skaper.

Det biologiske prinsipp tar utgangspunkt i at det er til barnets beste å ivareta den biologiske tilknytningen mellom foreldre og barnet – foreldrene har ingen selvstendig vernet interesse i å beholde barnet hos seg iht. prinsippet.

Det biologiske prinsipp er ikke uttrykt i lovens tekst, men er likevel å regne som et rettslig prinsipp i barnevernsretten, som må overholdes og hensynstas.

bottom of page