top of page

Planer, oppfølging og tilsyn

Planer: § 4-15

Barneverntjenesten skal først og fremst utarbeide en tiltaksplan for barn og familier som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Dersom barnevernstjenesten overtar omsorgen for barnet, skal den utarbeide en plan for barnets omsorgssituasjon – en omsorgsplan. Ved omsorgsovertakelsen skal det straks utarbeides en foreløpig plan. 

Planene er ikke å regne som enkeltvedtak og kan ikke påklages. Planene skal sikre forutberegnelighet for fosterfamiliene, barnet og for foreldrene. 

Ved langvarige plasseringer skal det vedtas en (endelig)plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon. Denne planen har et langsiktig perspektiv: hva har barneverntjenesten tenkt om barnets fremtid? Spørsmål som da berøres er bl.a. hvor barnet skal vokse opp, hvordan barnets videre kontakt med og relasjon til familien skal være, osv. Ettersom planen også skal tydeliggjøre om barnet har særlige behov som må følges opp, er det aktuelt å kople inn for eksempel barnehagen eller skolen i arbeidet med planen.

Oppfølgning: § 4-16

Barneverntjenesten plikter å følge opp både barna og barnas biologiske foreldre i ettertid av tiltak.

Blant annet skal barnevernet sørge for endring dersom plasseringen ikke fungerer bra, eksempelvis ved å sette i gang tiltak for å styrke barnas situasjon i det plasseringsalternativ som er valgt. Barnevernet har også en plikt til å sørge for endring av plassering dersom dette er det beste for barna, jf. lovens § 4-17, og eventuelt legge til rette for tilbakeføring av barna til biologiske foreldre dersom vilkårene for dette etter § 4-21 er til stede. Dette viser at det biologiske prinsipp står sterkt - omsorg skal bare vedvare dersom foreldre ikke kan gi forsvarlig omsorg.

Tilsyn: § 4-22

Barnevernstjenesten skal føre tilsyn med barn som er plassert institusjon, enten det er fosterhjem eller annen institusjon, jf. lovens § 4-22.

bottom of page