top of page

Hva ligger i foreldreansvaret etter omsorgsovertakelse?

 

 

Utenom at det kan kreves oppfostringsbidrag av foreldre med foreldreansvar mens barn er under barnevernets omsorg, jf. lovens § 9-2, er det ingen særlig regulering av foreldreansvaret etter omsorgsovertakelse.

Skillet mellom barnevernet (som nå har daglig omsorg) og foreldre (som fortsatt har foreldreansvar) må bygge konkrete avveininger i det enkelte tilfellet. Barnet har også en viss selvbestemmelsesrett som må respekteres.

Foreldrene vil, i kraft av å ha foreldreansvar, kunne bestemme over medisinske inngrep, religiøs oppdragelse og samtykke til adopsjon. Foreldrene med foreldreansvar vil også måtte samtykke til ekteskap dersom barn under 18 vil gifte deg, jf. ekteskapsloven § 1

 

Når det gjelder barnets økonomi vil foreldrene med foreldreansvar fortsatt være verger, og dermed ha ansvar for økonomiske forhold. Dette vil imidlertid som oftest oppheves ved at det oppnevnes en hjelpeverge.

I straffesaker vil foreldre med foreldreansvar kunne ha visse straffeprosessuelle rettigheter.

bottom of page