top of page

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 

 

Vedtak i barnevernssaker må fattes av en nemnd – fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker.

Fylkesnemndene ble etablert 1. januar 1993 og er å regne som uavhengige domstollignende forvaltningsorganer, hvilket innebærer at de ikke kan instrueres i hvordan de skal fatte beslutning i en sak. I Norge er det 12 fylkesnemnder, som hver dekker ett eller to fylker.

 

Fylkesnemnda følger stort sett de samme saksbehandlingsregler som de som gjelder for de alminnelige domstolene.

Fylkesnemndene er norske statlige organer som har ansvar for å fatte en rekke vedtak etter barnevernloven. Først og fremst gjelder dette der barnevernet bruker tvang, som eks. vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fremlegg om fratakelse av foreldreansvar for domstolene.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Fylkesnemnda også fatter vedtak der alle parter er enige om avgjørelsen.

Nemnda er satt sammen av en leder, som er jurist, to medlemmer fra et utvalg av sakkyndige og to medlemmer fra et utvalg av legfolk. Medlemmene oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet.

Et vedtak fra fylkesnemnda kan bare overprøves av domstolene. I tilfelle overprøving vil saken bringes inn for en tingrett. I fylkesnemnda vil foreldrene kunne representeres ved en advokat som taler forelderens sak og som sørger for at forelderens synspunkter fremmes for nemnda på en hensynsfull måte.

bottom of page