top of page

Plasseringsalternativer

 

 

Plasseringsalternativene fremgår av lovens § 4-14. Vurderingen for hvilket alternativ som skal benyttes fremgår av § 4-15.

Det finnes kun 4 alternativer; fosterhjem, institusjon, opplæringsinstitusjon og omsorgssenter for mindreårige. Alternativene kan kombineres; for eksempel kan et barn plasseres i opplæringsinstitusjon, men samtidig få fosterfamilie.

Da egen leilighet ikke er nevnt, må det – dersom det er aktuelt at barnet flytter for seg selv - treffes vedtak om opphør av omsorg (at fosterfamilien lar eldre barn bo i tilhørende hybel kan anses som fortsatt fosterhjem).

Fylkesnemndas vedtak må inneholde valg av plasseringsalternativ, men dette kan endres av barnevernstjenesten senere, jf. § 4-17. Dersom en part er misfornøyd med det nye alternativ kan den fremme klagesak.

Alternativene:

1. Fosterhjem, jf. § 4-22.

Fosterhjemsplassering kan skje både innen og utenfor familien. Barnevernstjenestens valg av ett konkret fosterhjem kan ikke overprøves.

 

Fosterhjemmet må være godkjent.

Om barnet bor sammen med bare den ene av foreldrene, kan barnet med hjemmel i § 4-22 plasseres i fosterhjem hos den andre av foreldrene. Spørsmål om eventuelt overtagelse av foreldreansvar og daglig omsorg gjøres etter barneloven. På denne måten er en slik fosterhjemsplassering ment som en midlertidig ordning mens sak om overtakelse av omsorg/ansvar etter barneloven pågår. Forutsetning er at den andre forelderen vil ta over foreldreansvar/omsorg. Barnevernet kan ikke permanent fosterhjemsplassere barn hos foreldre.

Barnet forblir formelt under barnevernets omsorg. Det vil føres tilsyn med fosterhjemmet, også der barnet plasseres hos en av foreldrene.

De foreldre som har del i foreldreansvaret vil bli part i saken om omsorgsovertakelse eller hastevedtak.

 

2. Institusjon, jf. § 5-1 og § 5-8,

Dette kan være statlig/regionale barnevernsinstitusjoner, eller private med avtale.

 

3. I opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet.

Etter barnevernloven skal begrepet "funksjonhemmet" også inkludere barn som trenger psykiskiatrisk hjelp og barn med særlig opplærings- og behandlingsbehov. Ordet tolkes altså her utvidende.

 

Plassering kan skje i institusjoner utenfor barnevernet, både offentlige og private, for eksempel spesialskoler eller under psykisk helsevern.

 

4. i omsorgssenter for mindreårige, jf. kapittel 5 A.

bottom of page