top of page

Minste inngreps prinsipp

 

 

Dette prinsippet går i hovedsak ut på at en alltid skal forsøke, eller i det minste vurdere, de mildeste inngrepene / tiltakene først.

Prinsippet kan betraktes som et slags forholdsmessighetsprinsipp for barnevernsretten - altså at det er en forholdsmessighet mellom det tiltaket barnevernet setter inn og situasjonens alvor.

Prinsippet kommer til uttrykk flere steder i barnevernloven, og er uansett å regne som et bærende og generelt prinsipp. I lovteksten kommer det til uttrykk i § 4-12, hvor det bestemmes at tiltak i hjemmet skal forsøkes før omsorgsovertakelse er aktuelt, og i reglene om at en skal forsøke omsorgsovertakelse før foreldre blir fratatt foreldreansvaret, jf. barnevernloven § 4-20.

I praksis får prinsippet størst betydning i situasjoner der vilkårene for å foreta et inngrep er oppfylt. Selv om vilkårene er oppfylt skal en alltid vurdere om en likevel kan løse situasjonen ved hjelp av et mindre inngripende tiltak.

bottom of page