top of page

Tilbakeføring av omsorg

 

 

Omsorgsovertakelse er som nevnt et av de mest inngripende tiltak som barnevernet kan benytte seg av. Likevel er det slik at alle vedtak om omsorgsovertakelse er midlertidige.


Utgangspunktet er at dersom det er overveiende sannsynlig at de biologiske foreldrene kan gi barnet den tilstrekkelige omsorgen skal vedtaket oppheves og barnet tilbakeføres. Dette er regulert i lovens § 4-21. dersom de vilkårene loven oppstiller er oppfylt, skal det treffes vedtak om tilbakeføres omsorg. Det er ikke rom for å treffe en annen beslutning basert på barnets beste, da lovgiver anser det som barnets beste med tilbakeføring. Foreldrene trenger ikke fremme krav om dette.

Vilkåret for at omsorgen skal tilbakeføres er at det er «overveiende sannsynlig» at foreldrene nå kan gi forsvarlig omsorg. Det må altså foreligge endringer i tilstanden som tilsa omsorgsovertakelse. Kravet er at det nå er et alminnelig godt hjem; en stabil situasjon uten stor tilbakefallsrisiko. Foreldrenes hjem skal ikke sammenlignes med situasjonen/kvaliteten i fosterhjemmet.

Fra dette gjelder det et unntak. I de situasjonene der omsorgsovertakelsen har vært varig og barnet har fått en særlig tilknytning til sine fosterforeldre eller miljøet barnet er plassert i og en opphevelse etter en samlet vurdering vil medføre alvorlige problemer for barnet, skal vedtaket ikke oppheves.

En vurdering om tilbakeføring av omsorg skal uansett vurderes ut ifra hva som i størst grad fremstår som barnets beste.

bottom of page