top of page

Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

 

 

Ved valg av plasseringssted er det viktig å ta hensyn til "barnets beste". Ut over dette vil avgjørelsen baseres på en bred skjønnsmessig vurdering, jf. § 4-15.

 

Momenter som vektlegges er:

  • Barnets egenart

  • Behov for omsorg og opplæring i stabilt miljø, samt kontinuitet i barnets oppdragelse

  • Ønskeligheten av samvær: hvor stor kontakt det skal være med foreldrene? En vil ofte prøve å ikke plassere barnet for lang unna

  • Varighet av plassering: tidsaspektet kan spille en rolle. Dersom det er tale om kortere tid er kanskje en institusjon å foretrekke, mens dersom det er tale om lengre tid er kanskje fosterhjem beste løsning.

  • Barnets alder: for eksempel kan unge barn kanskje være bedre tjent i fosterhjem enn institusjon.

  • Det skal også tas hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle, språklige bakgrunn. Jf. Barnekonvensjonen art. 20. For eksempel vil en søke å unngå at et minoritetsbarn med annen religiøs bakgrunn vokser opp i etnisk norsk, kristen familie, da det kan tenkes å oppstå konflikt vedrørende blant annet religiøs oppdragelse mellom biologiske foreldre og fosterforeldre som kan skade barnet.

Det er naturlig å se om noen i barnets nære familie eller annen nærhet kan passe.

bottom of page