top of page

Det viktige barneperspektivet


Barn har en rett til å være en viktig deltaker i sitt eget liv. Denne retten er beskyttet av både EMK og FNs barnekonvensjon og skal være et vesentlig hensyn også på barnevernlovens område. Dessverre ser vi for ofte at denne retten ikke får den betydning den skal og bør ha.

Jeg mottok i forrige uke en dom fra en av landets tingretter som illustrerer dette poenget godt. En enstemmig fylkesnemnd hadde kommet til at det var grunnlag for en omsorgsovertakelse. I vedtaket var ikke barnets mening tillagt noe vekt og hans motstand mot en plassering i fosterhjem var ikke problematisert.

Både foreldrene og barnet brakte saken inn for tingretten, som 6 måneder etterpå kom til det motsatte resultat. Også denne avgjørelsen var enstemmig.

Med henvisning til barnekonvensjonen artikkel 12, grunnloven §104 og barnevernloven §6-3 kom retten til at barnets uttalelser skulle tillegges stor vekt og at det til slutt var guttens eget ønske i saken som ble avgjørende.

Fylkesnemndas vedtak ble opphevet og gutten fikk flytte hjem igjen.

I saker om omsorgsovertakelse hvor konflikten mellom barnevern og foreldre ofte er omfattende er det viktig at barnas rettigheter blir ivaretatt og at deres stemme blir hørt!

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page