top of page

Dommeres holdninger til biologiske foreldre


Jeg har i mange innlegg tidligere skrevet om manglende objektivitet hos barnevernstjenesten og også negative holdninger blant en del dommere i denne type saker.


Holdningene gir seg utslag i alt fra likegyldighet og manglende interesse, til tett opp mot hånlig og ubehagelig oppførsel overfor foreldre og deres vitner.


Jeg har opplevd omtrent sovende meddommere, fagkyndige dommere som ikke har stilt ett eneste spørsmål gjennom en hel hovedforhandling, fagdommere som konsekvent har hatt negativt ladede spørsmål til foreldre, demonstrativ, hard notering på tastatur og ellers andre tydelig uttrykk for at dette er en sak de ikke ønsker å behandle.


Og selvfølgelig er jeg ikke den eneste som opplever dette. Tilsynsutvalget for dommere har nylig avgjort en sak hvor en dommer ble klaget inn for en slik type adferd. Avgjørelsen kan leses her:


https://www.domstol.no/contentassets/41ab12a88ea54932a45269780049ee3e/vedtak-20-090.pdf


Saken ble avgjort uten reaksjon mot dommeren, men utvalget har likevel kommet til noen tydelige konklusjoner.


Ved særlig aktiv prosessledelse har dommeren også et spesielt ansvar for at denne utøves på en tilstrekkelig hensynsfull måte. Utvalget understreker videre at dommeren i størst mulig grad bør begrense seg til å stille konkrete spørsmål til aktørene og eventuelt gi uttrykk for sitt syn på de svar som gis i rettsavgjørelsen


og


Utvalget vil også påpeke at en dommer i alminnelighet har et ansvar for å opptre og gjennomføre rettsforhandlingene slik at det ikke oppstår en unødvendig negativ eller ubehagelig stemning. Dette gjelder i særlig grad i saker etter for eksempel barnevernloven. En dommer må herunder være seg bevisst at egen atferd, herunder ved nonverbale uttrykk, er av helt sentral betydning i denne sammenheng. Videre er det viktig at en dommer er klar over, og tar hensyn til, at ulike aktører kan oppleve dommerens atferd i retten på ulik måte.


Dette er viktige uttalelser som det er en selvfølge at alle som skal behandle og avgjøre saker etter barnevernloven, er seg bevisste.


Det som etter min mening er enda viktigere og som utgjør et større problem, er de holdningene som ligger bak disse nonverbale uttrykkene og behandlingen av de biologiske foreldre i slike saker. Det er en mindre omfattende jobb å få dommere til å skjule sine underliggende holdninger, enn det er å få endret holdningene.


Ønsker alle dere som kjemper kampen for å få endret holdningene, en riktig god sommer ! Samle krefter...det er det behov for !


Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page