top of page

Rett til hjelp


Vi er heldigvis alle forskjellige. Dette gjelder såvel barn som foreldre. I dette mangfoldet finnes det sterke og svake sider som kan være et resultat av både arv og miljø.

Felles for oss alle er likevel våre fundamentale rettigheter. I de tilfeller hvor barnevernet påstår mangler ved foreldres omsorg skal disse manglene først og fremst forsøkes avhjulpet gjennom hjelpetiltak. Dette følger av de grunnleggende pilarene barnevernloven bygger på.

I det siste har det vært en rekke nyhetsoppslag om barnevernets inngripen i familier med påståtte læringsvansker eller utviklingshemminger, nå sist dette (http://www.tv2.no/nyheter/8920289/)

Oppslagene gir grunnlag for bekymring om hvordan de vesentlige prinsipper i barnevernloven blir ivaretatt. Forskningsrapporten det vises til indikerer også at det er ulikheter i hvilke tiltak som blir tilbudt de aktuelle familiene fra kommune til kommune.

For at det skal være en realitet i at en omsorgsovertakelse skal være absolutt siste utvei, må de hjelpetiltak som tilbys foreldre være individuelt tilpasset, bygge på en forståelse av foreldrenes evner og behov og reelt sett ha et potensiale for å fungere.

En praksis hvor man ikke ser individer og de styrker som ligger i den enkelte, men behandler folk ut fra merkelapper og ikke evner å gi et tilpasset tilbud til den enkelte er svært bekymringsfullt.

Erlend Liaklev Andersen

Advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page