top of page

Barnevernstjenesten sover i timen


I flere tidligere innlegg har jeg kommentert de oppsiktsvekkende dommer som har kommet mot Norge i EMD og de synlige endringer som allerede har kommet i praksis fra domstoler og fylkesnemnd. En økt terskel for omsorgsovertakelse, tilnærmet stans i adopsjoner og generell økning i samværsomfang synes å være effekten så langt.

Disse resultatene er imidlertid langt fra det som har vært påstanden fra barnevernstjenesten i de aktuelle sakene. Barnevernstjenesten har generelt argumentert ut ifra rettstilstanden slik den var før EMD avgjørelsene. EMDs harde kritikk avfeies og det argumenteres for at kritikken kun dreier seg om litt svak saksbehandling i domstolene og for tynn begrunnelse i dommer og nemndsvedtak.

Det er oppsiktsvekkende at ikke den offentlige part evner å ta inn over seg den kritikk som har kommet og fortsetter å komme fra EMD og ikke engang er åpne for muligheten av at de selv har vært del av en praksis som er funnet å være i strid med grunnleggende mennskerettigheter.

Det er ikke holdbart !

Man må kunne forvente at også barnevernstjenesten evner å holde seg oppdatert, opptre objektivt og i tillegg i det minste være åpne for at det kan være sider ved den praksis som har vært ført som ikke er i tråd med våre forpliktelser etter blant annet EMK.

Vi venter fortsatt i spenning på Høyesteretts avgjørelser i de saker som ble behandlet i storkammer i februar, men i mellomtiden er det vesentlig at alle aktører holder seg oppdaterte og leser den kritikken som har kommet med et åpent blikk.

Uten en slik holdning vil overtrampene forsette og uoprettelige feil vil kunne bli begått !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page