ENDRING I REGLENE OM FORELDREANSVAR


1.1.2020 ble barneloven endret på et viktig område.


Formålet med lovendringene er å likestille foreldre mer. En av endringene er at alle blivende foreldre automatisk får foreldreansvar etter barnelovens § 35. Tidligere fikk mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Etter endringen vil også far automatisk få foreldreansvar selv om foreldrene ikke har bodd sammen.


Dersom mor ønsker foreldreansvaret alene, må hun melde fra til folkeregisteret om dette innen ett år. Innen den samme fristen kan far melde i fra om at han ikke ønsker foreldreansvar. Hvis mor gir melding til folkeregisteret, kan far bestride dette med å bringe saken inn for retten.


Bakgrunnen for endringen er at barnet har rett til begge sine foreldre. Endringen er ment å være til barnets beste og bidra til høyere krav om samarbeid mellom foreldrene. Ved en tvist om foreldreansvar vil hensynet til barnets beste være det avgjørende vurderingstemaet.


For mange kommer lovendringen sent. Den medfører ingen tilbakevirkende kraft, men det er likevel mulig å kreve statusen sin endret fra samværsforelder til en forelder med foreldreansvar.

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg